Współczesne przedsiębiorstwa, zarówno produkcyjne, jak i usługowe wdrażają systemy zarządzania jakością. Te organizacyjne metody i narzędzia spełniające określone normy wprowadzają ład i porządek w organizacji oraz tworzą wartości dodane dla klienta. Oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu funkcjonowania krajowych i międzynarodowych standardów jakościowych w wielu obszarach biznesowych.

 • System zarządzania jakością – istota i cele

  W kontekście przedsiębiorstwa systemy zarządzania jakością stanowią integralny element procesu gospodarowania zasobami organizacji, będąc zbiorem zasad, procedur i narzędzi mających wspierać realizację wizji, misji i celów strategicznych. Ich wdrożenie ma na celu identyfikację przyczyn niezgodności w procesach biznesowych oraz przeciwdziałanie błędom i zakłóceniom w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów działalności firmy.

  Systemy jakościowe w przedsiębiorstwie stanowią zatem pewnego rodzaju instrukcję postępowania. Ich nadrzędnym zadaniem jest stworzenie takich warunków działania, które umożliwiałyby nieustanny rozwój organizacji, a oferowane przez nią produkty lub usługi były zgodne z potrzebami klientów.

 • Dlaczego warto wdrażać systemy jakościowe?

  Jak pokazuje praktyka biznesowa, wprowadzenie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie pozwala na:

  • znalezienie nowych klientów i rynków zbytu,
  • redukcję strat i kosztów wynikających z produkcji wadliwych towarów niespełniających określonych standardów jakościowych,
  • certyfikację produktów lub usług i zwiększenie sprzedaży,
  • usprawnienie kontaktów z dostawcami i klientami oraz ich obsługi,
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wzrost udziałów na rynku.

  Ponadto, jakościowe metody umożliwiają efektywne zarządzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi w organizacji.

 • Rodzaje systemów zarządzania jakością

  Teoria i praktyka gospodarcza wypracowały wiele różnych systemów jakościowych, które ewaluowały wraz z rozwojem metod analityczno-statystycznych. Do tradycyjnych zalicza się diagram procesu, kartę kontrolną, arkusz analityczny, wykres Ishikawy, diagram Pareto, histogram. Wśród nowszych instrumentów wykorzystywanych w procesach zarządczych należy wskazać diagram: pokrewieństwa, zależności, drzewa, tablicowy i sieciowy.

  Na świecie funkcjonują ujednolicone i znormalizowane techniki zarządzania jakością, opracowane przez międzynarodową organizację ISO (International Standard Organization). Podmiot ten jest ogólnoświatową federacją narodowych podmiotów normalizacyjnych.

  Wśród najbardziej rozpowszechnionych koncepcji jakościowych zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i handlowych są rozwiązania oparte na normach, wytycznych i standardach ISO oraz IATF. Te wymagania dotyczą m.in. takich kwestii jak: wykonywanie audytów wewnętrznych, zatwierdzania wyrobów w produkcji seryjnej w wielu gałęziach przemysłu, bezpieczeństwo i higiena pracy, przepływ informacji.

  Szkolenia otwarte i zamknięte ukierunkowane na uzyskanie i doskonalenie kompetencji w zakresie systemów zarządzania jakością organizuje firma Interdont Support Q Sp. z o.o.

 • Diagram procesu

  Jednym z tradycyjnych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu jakością jest diagram procesu, nazywany też schematem blokowym/przepływu. Jego funkcją jest zaprezentowanie w formie graficznej ciągu zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo. Dzięki niemu zrozumienie istoty działań jest znacznie prostsze. O skutecznych sposobach wdrażania tego typu narzędzi do Państwa firmy można dowiedzieć się ze szkoleń specjalistycznych prowadzonych przez Interdont Support Q.
  Samo tworzenie takiego diagramu umożliwia wyłapanie wielu zależności zachodzących w procesie, które w przeciwnym wypadku nie zostałyby mocno zaakcentowane. Kreowanie schematu blokowego odbywa się przeważnie w zespole i rozpoczyna od określenia wyraźnych ram, które ma on obejmować. Następny krok to nazwanie wszystkich istotnych wielkości wejściowych oraz wyjściowych. W celu zwiększenia czytelności w algorytmie wykorzystywane są powszechnie przyjęte symbole.

 • Zastosowanie diagramu procesu

  W nowoczesnym przedsiębiorstwie schemat blokowy znajduje szerokie zastosowanie. Jest on podstawowym narzędziem do skutecznego zarządzania jakością, dlatego warto zainwestować w firmie w szkolenia pracowników w zakresie jego tworzenia. Z diagramu przepływu mogą Państwo korzystać m.in.:

  • przy opisywaniu istniejącego lub nowego procesu,
  • do opracowania wszelkich ulepszeń,
  • w celu ilustracji przebiegu działań zachodzących w przedsiębiorstwie,
  • w roli instrumentu wykorzystywanego w analizie systemów.

  We współczesnych realiach, kiedy firmy muszą stawiać na nieustanny rozwój, diagram procesu jest bardzo istotnym narzędziem przy realizowaniu nowych przedsięwzięć. Jest  przede wszystkim wykorzystywany we wszelkich działaniach, mających na celu kontrolę oraz planowanie. Prawidłowo opracowany schemat blokowy pozwala przeprowadzić porównania, a także wyeliminować niepoprawne lub niepotrzebne czynności z poszczególnych faz projektu.
  Nawiązując współpracę z Interdont Support Q w zakresie szkoleń, mogą Państwo później wdrożyć do swojej firmy te oraz szereg innych praktycznych narzędzi, które przyczynią się do znacznego rozwoju oraz zmodernizowania przedsiębiorstwa.