Nie mylimy kontroli z audytem i nie przeprowadzamy audytu jak kontroli. W szczegółowy sposób oceniamy procesy, produkty i systemy. Przeprowadzane przez nas audytu służą do doskonalenia organizacji i pozwalają usprawniać procesy oraz system a tym samym całe przedsiębiorstwo.

Przeprowadzamy:

– Audyty wewnętrzneaudyty

– Audyty zewnętrzne

– Audyty trzeciej strony

– Audyty procesu

– Audyty systemu zarządzania

– Audyty produktu

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytów dostawców (audyty zewnętrzne) :

 • zmniejszenie ryzyka
 • poświadczenie wiarygodności przez niezależną jednostkę
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej
 • ciągłe doskonalenie
 • podjęcie działań prewencyjnych przed wystąpieniem problemu
 • weryfikacja i dobór właściwego dostawcy

Powyższe zalety sprawiają, że poszczególne rodzaje audytów stanowią nowoczesne narzędzia diagnostyczne, mające wspomagać skuteczne zarządzanie organizacją

Rodzaje audytów

Ważnym elementem kontroli jednostek funkcjonujących zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym jest audyt. Teoria i praktyka zarządzania wykształciły wiele róznych rodzajów metod analityczno-diagnostycznych badania procesów zachodzących w organizacji. Najważniejsze z nich przedstawiono w poniższej tabeli.

Kryterium podziału Rodzaje audytu i charakterystyka czynności audytora
zakres czynności
 • wstępny – ogólne rozpoznanie stanu faktycznego w danej jednostce
 • zasadniczy – szczegółowa analiza sytuacji w organizacji
szczebel zarządzania
 • operacyjny – bieżąca ocena funkcjonowania podmiotu
 • strategiczny – diagnoza działania firmy w kontekście realizacji celów długookresowych
charakter
 • finansowy – ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie informacji rachunkowo-księgowych
 • techniczny – analiza procesów wytwórczych,
 • personalny – zbadanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim
 • jakościowy – identfikacja czy produkty i usługi spełniają normy ISO

W przedsiębiorstwach przeprowadzane są także audyty wewnętrzne, zewnętrzne i warstwowe.

Audyty wewnętrzne

W naukach o zarządzaniu utożsamiane są z:

 • koncepcją oceny sytuacji ekonomicznej organizacji,
 • działaniem profesjonalnym i obiektywnym,
 • metodą analizy posługującą się określonym zestawem instrumentów,
 • elementem systemu kontroli (nadzoru) jednostki.

Ten rodzaj monitoringu jest przeprowadzany przez wewnętrznych audytorów zatrudnionych w kontrolowanej organizacji. Jego zadanie polega na wychwyceniu ewentualnych nieprawidłowości i dokładnej analizie określonych elementów oraz obszarów działalności zakładu pracy lub innego podmiotu pod kątem dostosowania do wskazanych kryteriów. Celem czynności podejmowanych w ramach audytu wewnętrznego jest znalezienie niepożądanych luk, niewłaściwych procedur czy nieefektywnych mechanizmów, aby móc je wyeliminować lub usprawnić. Dzięki temu wzrasta wydajność całego zakładu, a cele, do których dąży, stają się łatwiejsze do osiągnięcia.

Audyty wewnętrzne stanowią ważny element procesów kontrolowania (zarządzania) jednostką funkcjonującą zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W szczególności dotyczy to podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej, prowadzących działalność na dużą skalę i narażonych na szereg rozmaitych rodzajów ryzyka. W literaturze naukowej można spotkać wiele definicji i określeń audytu wewnętrznego. Przez różnych badaczy rozumiany jest on m.in.jako:

 • niezależną i obiektywną oceną sposobu, w jaki organizacja jest zarządzana oraz kontrolowana,
 • czynność oceniającą zarówno struktury, jak i działania,
 • proces, w ramach którego jednostka zyskuje zapewnienie, że ryzyka, na które jest narażona, są zrozumiałe i właściwie zarządzane,
 • testowanie i sprawdzanie przez niezależnych audytorów dokumentacji finansowej, księgowej, rachunkowej oraz innej dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej podmiotu,
 • nowoczesny instrument zarządzania, zorientowany na cele przedsiębiorstwa, mający na celu identyfikację kluczowych rodzajów ryzyka w działalności.

Audytor wewnętrzny to w szczególności „słuchacz” i „obserwator”, którego nie należy utożsamiać z „wrogiem” organizacji. To osoba legitymująca się zarówno odpowiednimi cechami charakteru (m.in. łatwością komunikacji i nawiązywania kontaktów interpersonalnych), jak i specjalistyczną wiedzą z ekonomii, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa gospodarczego. Jej nadrzędnym zadaniem jest wspomaganie funkcjonowania podmiotu poprzez ocenę i doradztwo. Praca audytora polega na zbieraniu informacji na temat zachodzących w jednostce procesów oraz doradzania kierownictwu i kadrze menadżerskiej, jak usprawnić jej działanie.

Audyt wewnętrzny pozwala na wydanie opinii w zakresie m.in. zarządzania organizacją, kontroli jakości czy przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Ponieważ jest przeprowadzany przez specjalistów zatrudnionych przez dany podmiot, jego wyniki pozostają wyłącznie do wiadomości kadry wysokiego szczebla. Warto go wykonywać zarówno regularnie w celach profilaktycznych, aby mieć stały wgląd w ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa pod kątem wskazanych kryteriów, jak i przed wdrażaniem ważnych zmian w prowadzonej działalności.

Audyty zewnętrzne

audyt zewnętrznyW przypadku audytu zewnętrznego jest on wykonywany przez wyspecjalizowane podmioty działające w otoczeniu badanego przedsiębiorstwa. Oceny i informacje pokontrolne niezależnej instytucji pozwalają wszystkim interesariuszom organizacji (np. udziałowcom, potencjalnym inwestorom, organom publicznym, społeczeństwu) na uzyskanie wiarygodnej informacji o jej sytuacji.

Te mechanizmy oceny działalności jednostki dokonywany przez wyspecjalizowanych audytorów wyróżnia się zespołem atrybutów mających zapewnić obiektywność i niezależność jego wyników.

Chodzi tu przede wszystkim o fakt, że te rodzaje audytu realizowane są przez podmioty bezstronne, niepodlegające osobom zarządzającym, ocenę według określonych jednoznacznie kryteriów, dokumentowanie przebiegu i wyników oraz wnioskowanie oparte na dających się zweryfikować faktach. Stopień wykorzystania potencjału tego instrumentu nadzorczego ma charakter zindywidualizowany. Stanowi przejaw kultury organizacyjnej. Im wyższy jest poziom dojrzałości systemu zarządzania podmiotu, tym większa możliwość ukierunkowania działań oceniających na usprawnienia, a nie tylko na kontrolę i weryfikację. Audyty zewnętrzne tworzą podstawę dla:

 • analizy stopnia wdrażania strategii,
 • diagnozy mocnych i słabych stron jednostki.
 • wyboru priorytetów co do kierunków usprawnień,
 • ustalania rodzajów celów doskonalenia dla poszczególnych obszarów zarządzania.

Audyt zewnętrzny – pełniąc funkcję informacyjną, kontrolną i doradczą – zajmuje szczególne miejsce w systemie nadzoru korporacyjnego. Wynika to z faktu, że tworzy on fundamenty sprawozdawczości finansowej, dostarczając zapewnienia, że dokumentacja jest sporządzana zgodnie z odpowiednimi regulacjami i przepisami.

Specjaliści zatrudnieni w naszej firmie wykonują audyt zewnętrzny, w ramach którego analizują zakłady pracy lub inne podmioty z uwzględnieniem określonych parametrów i w ściśle zdefiniowanym zakresie. Ocena audytorów – fachowców, którzy na co dzień nie mają do czynienia z daną organizacją, zapewnia pełen obiektywizm uzyskiwanych wyników i pozwala na przyjrzenie się działalności z innej, zewnętrznej perspektywy. Na tej podstawie da się pozyskać wiele cennych informacji umożliwiających poprawę wydajności zakładu.

Działamy w sposób wszechstronny i elastyczny, dlatego audytujemy zarówno całe organizacje lub funkcjonujące w ich ramach działy, jak i poszczególne procesy, produkty czy procedury. Wykorzystując wiedzę i specjalistyczne narzędzia, badamy zgodność ze ściśle zdefiniowanymi normami, a następnie w przyjaznej i przystępnej formie prezentujemy wiarygodne, bazujące na faktach i obiektywne wyniki audytu zewnętrznego poparte rzetelnymi dowodami.

Audyty warstwowe

Istotą audytu warstwowego jest zbadanie, czy procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie odpowiadają określonym standardom. Ta metoda umożliwia identyfikację obszarów spełniających założenia oraz wymagających poprawy. Ocena może zostać wykonana przez wewnętrznych i zewnętrznych audytorów.

W przypadku tego rodzaju audytowania możliwe jest zaangażowanie specjalistów zarówno zatrudnionych bezpośrednio w przedsiębiorstwie, jak i z zewnątrz. Cel podejmowanych w jego ramach działań to usprawnienie procesów w organizacji, aby odbywały się w sposób maksymalnie efektywny, optymalny. Jego zadaniem jest ustalenie, czy i w jakim zakresie analizowane procedury odpowiadają przyjętym standardom – są one pod tym kątem oceniane na wielu szczeblach i z uwzględnieniem różnych obszarów oraz elementów działalności, których dotyczą.

Audyt warstwowy przynosi wielorakie korzyści, które pozwalają na usprawnienie funkcjonowania organizacji na wielu polach. Dzięki niemu procesy przebiegają wydajniej, ale też bezpieczniej i oszczędniej, np. z uwagi na wdrożenie nowych procedur związanych z utylizacją odpadów, które wcześniej działały w sposób nieoptymalny, a za sprawą audytu warstwowego zostały dostosowane do najlepszych standardów. Zapraszamy do współpracy każdą organizację chcącą zlecić tego rodzaju ocenę! Nasz wyspecjalizowany audytor zewnętrzny jest do Państwa dyspozycji.

Szkolenia powiązane

Szkolenia APQP i VDA 4.3 Zaawansowane planowanie jakości wyrobu w oparciu o podręczniki AIAG i VDA QMC

Podstawy zarządzania projektami

Podejście ogólne do planowanie jakości wyrobu wraz z podstawami zarządzania projektem

VDA RGA* (MLA**) – Ocena poziomów dojrzałości nowych części wg standardu VDA QMC

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu wg standardu AIAG

VDA RPP – Robust Production Process wg standardu VDA QMC

Podstawy metody FMEA

D-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

P-FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów wg standardu AIAG i VDA QMC

Zarządzanie dokumentacją techniczno-jakościową w procesie planowania i realizacji wyrobu

VDA 1 – Zarządzanie udokumentowaną informacją wg standardu VDA QMC

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg standardu AIAG

VDA 2 – Zatwierdzenie wyrobu i procesu (PPA) wg standardu VDA QMC

Podejście ogólne do zatwierdzenia nowego wyrobu i procesu

IMDS – Międzynarodowa materiałowa baza danych

Bezpieczeństwo wyrobu dla pracowników produkcyjnych i kadry średniego szczebla

Problem Solving – spójne podejście do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

8D – Problem solving wg standardu VDA QMC

Podejście procesowe w zarządzaniu

MSA i VDA5 – Analiza systemów pomiarowych wg standardów AIAG i VDA QMC

Podejście ogólne do analizy procesów i systemów pomiarowych

SPC – Statystyczne sterowanie procesem

Rysunek techniczny z elementami metrologii – podstawy

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

VDA FFA – Analiza zwrotów z rynku wg standardu VDA QMC

Ustandaryzowany proces zarządzania reklamacjami od klienta według podręcznika VDA QMC

Mapowanie Strumienia Wartości – czyli jak spojrzeć na procesy z makro i mikro perspektywy

Shop Floor Management – czyli przywództwo w Gemba

WYMAGANIA NORMY 19011:2018

Zarządzanie programem audytów wewnętrznych

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)

Audytor procesu zgodnie z VDA 6.3

Audytor wyrobu zgodnie z VDA 6.5

Podręczniki CQI AIAG – audyty specjalne

Audyt specjalny zgodnie z CQI 8– audyt warstwowy procesu LPA

Warsztaty doskonalące dla audytorów IATF 16949:2016

Warsztaty doskonalące dla audytorów ISO 9001:2015

Warsztaty doskonalące dla audytorów procesu wg VDA 6.3 

Zarządzanie ryzykiem w organizacji w oparciu o ISO 9001 i rodzinę norm ISO 31000

Zarządzanie pracą zespołu roboczego

Zasady skutecznej komunikacji

Zarządzanie czasem

Zarządzanie zmianami

Optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o zasady 5S

Definiowanie procesu wyboru, określania nadzoru i zarządzania dostawcami w przemyśle motoryzacyjnym