Nie mylimy kontroli z audytem i nie przeprowadzamy audytu jak kontroli. W szczegółowy sposób oceniamy procesy, produkty i systemy. Przeprowadzane przez nas audytu służą do doskonalenia organizacji i pozwalają usprawniać procesy oraz system a tym samym całe przedsiębiorstwo.

Przeprowadzamy:

– Audyty wewnętrzne

– Audyty zewnętrzne

– Audyty trzeciej strony

– Audyty procesu

– Audyty systemu zarządzania

– Audyty produktu

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytów dostawców (audyty zewnętrzne) :

 • zmniejszenie ryzyka
 • poświadczenie wiarygodności przez niezależną jednostkę
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej
 • ciągłe doskonalenie
 • podjęcie działań prewencyjnych przed wystąpieniem problemu
 • weryfikacja i dobór właściwego dostawcy

Rodzaje audytów

Ważnym elementem kontroli jednostek funkcjonujących zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym jest audyt. Teoria i praktyka zarządzania wykształciły wiele róznych rodzajów metod analityczno-diagnostycznych badania procesów zachodzących w organizacji. Najważniejsze z nich przedstawiono w poniższej tabeli.

Kryterium podziału Rodzaje audytu i charakterystyka
zakres czynności
 • wstępny – ogólne rozpoznanie stanu faktycznego w danej jednostce
 • zasadniczy – szczegółowa analiza sytuacji w organizacji
szczebel zarządzania
 • operacyjny – bieżąca ocena funkcjonowania podmiotu
 • strategiczny – diagnoza działania firmy w kontekście realizacji celów długookresowych
charakter
 • finansowy – ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie informacji rachunkowo-księgowych
 • techniczny – analiza procesów wytwórczych,
 • personalny – zbadanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim
 • jakościowy – identfikacja czy produkty i usługi spełniają normy ISO

W przedsiębiorstwach przeprowadzane są także audyty wewnętrzne, zewnętrzne i warstwowe.

Audyty wewnętrzne

W naukach o zarządzaniu utożsamiane są z:

 • koncepcją oceny sytuacji ekonomicznej organizacji,
 • działaniem profesjonalnym i obiektywnym,
 • metodą analizy posługującą się określonym zestawem instrumentów,
 • elementem systemu kontroli (nadzoru) jednostki.

Ten rodzaj monitoringu jest przeprowadzany przez wewnętrznych audytorów zatrudnionych w kontrolowanej organizacji

Audyty zewnętrzne

W przypadku audytu zewnętrznego jest on wykonywany przez wyspecjalizowane podmioty działające w otoczeniu badanego przedsiębiorstwa. Oceny i informacje pokontrolne niezależnej instytucji pozwalają wszystkim interesariuszom organizacji (np. udziałowcom, potencjalnym inwestorom, organom publicznym, społeczeństwu) na uzyskanie wiarygodnej informacji o jej sytuacji.

Audyty warstwowe

Istotą audytu warstwowego jest zbadanie, czy procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie odpowiadają określonym standardom. Ta metoda umożliwia identyfikację obszarów spełniających założenia oraz wymagających poprawy. Ocena może zostać wykonana przez wewnętrznych i zewnętrznych audytorów.