• Cel szkolenia

  Szkolenie VDA skierowane jest do laborantów, liderów i inżynierów procesu, którzy odpowiadają za dobór systemów pomiarowych służących do nadzorowania lub oceny zgodności wyrobów według niemieckich standardów VDA 5. Głównym celem programu jest przekazanie koncepcji oceny niepewności pomiarowej, przygotowanie jej budżetu oraz wpływ na decyzje dotyczące wyrobów. Uczestnicy szkolenia VDA 5 poznają także najważniejsze wymagania rynku niemieckiego i konkretne przykłady w zakresie oceny systemów pomiarowych. Do odbycia szkolenia VDA przez inżynierów niezbędna jest podstawowa znajomość pojęć MSA (rozdzielczość systemów pomiarowych i ich dokładność oraz interpretacja współczynnika GR&R przy pomocy średnich i rozstępów).

 • Adresaci szkolenia

  Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów, inżynierów nadzorujących i kwalifikujących systemy kontrolno-pomiarowe, inżynierów procesu, inżynierów jakości oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi analizy systemów pomiarowych.

 • Program szkolenia

  Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

  1. Nowości i różnice w wydaniach VDA 5 (ed. 2 i 3)
  2. Terminy i definicje (system pomiarowy, analiza błędów, rozdzielczość, dokładność, niepewność, powtarzalność i odtwarzalność pomiaru)
  3. Podstawowe pojęcia statystyczne (średnia, rozstęp, odchylenie standardowe, rozkład prawdopodobieństwa, histogram)
  4. Pomiary i kontrola (związek pomiędzy systemem pomiarowym, procesem pomiarowym oraz kontrolą; zarządzanie wyposażeniem pomiarowym, ocena ryzyka)
  5. Wyznaczanie niepewności pomiarowych (metody szacowania niepewności, niepewność standardowa/złożona/rozszerzona, budżet niepewności)
  6. Ocena systemu pomiarowego (wyznaczanie współczynników QMS, QMP)
  7. Postępowanie w przypadku małych tolerancji, niewystarczającej liczebności próbki, małych serii produkcyjnych
  8. Metody oceny systemu pomiarowego dla cech niemierzalnych (metoda detekcji sygnałów, Kappa/ test Bowkera)
  9. Podsumowanie, dyskusja.
 • Efekty szkolenia dla uczestników i dla organizacji

  Szkolenie dostarczy uczestnikom pełnego obrazu na temat planowania, zarządzania
  i kwalifikacji procesów i systemów pomiarowych. Stosując tę wiedzę, organizacja jest w stanie wyeliminować problemy wynikające z nieprawidłowo działającego systemu pomiarowego. Szkolenie obejmuje swoim zakresem również uwzględnienie aspektu ekonomicznego przy doborze systemów pomiarowych co wpływa pozytywnie na wzrost czasu wartości dodanej w procesie realizacji wyrobu oraz na zmniejszenie kosztów nadzoru nad systemem pomiarowym.

 • Czas szkolenia

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach: standard i premium. Czas trwania i zakres wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.