Wymagania ISO 45001:2018

 • Systemy Zarządzania Jakością
 • PLN / za osobę + VAT*
Opis :

Szkolenie iso 45001:2018

Zapoznanie się a także usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych wymagań i struktury normy ISO 45001:2018. Przekazanie informacji na temat zmian, jakie wnosi norma ISO 45001:2018 w stosunku do normy OHSAS 18001 oraz czynności, które organizacja powinna podjąć, aby dostosować swój system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do nowych wytycznych.

Zakres :
 1. Co to jest System Zarządzania BHP?
 2. Dlaczego System Zarządzania BHP jest ważny dla organizacji i jakie korzyści się z nim wiążą?
 3. Przedstawienie oraz omówienie struktury normy ISO 45001:2018 wraz z modelem PDCA (Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj)
 4. Przedstawienie podstawowych pojęć zastosowanych w normie ISO 45001:2018
 5. Kontekst organizacji w odniesieniu do Systemu Zarządzania BHP – jak określić/ zdefi niować kontekst organizacji
 6. Określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i interesariuszy (stron zainteresowanych)
 7. Określenie polityki BHP w kontekście wymagań normy
 8. Role, odpowiedzialności i uprawniania. Określenie udziału i zaangażowania pracowników
 9. Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania BHP – identyfi kacja zagrożeń i szans w odniesieniu do BHP
 10. Identyfi kacja wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności. Cele BHP i programy ich realizacji
 11. Określenie kompetencji pracowników w zakresie BHP
 12. Gotowość i reagowanie na wypadki. Analiza wypadków
 13. Przegląd dokumentacji systemowej. Dostosowanie jej do wymagań normy BHP ISO 45001:2018
 14. Wprowadzenie i przygotowanie do audytu
 15. Działania korygujące i zapobiegawcze. Analiza incydentów, niezgodności
 16. Przegląd zarządzania. Praktyczne kwestie
 17. Doskonalenie Systemu Zarządzania BHP, w powiązaniu z incydentami i zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Cena : zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : Szkolenie dwudniowe
Uczestnicy : Wszystkie osoby zaangażowane w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, nadzorowanie lub przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018.
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Standard ISO 45001:2018 został opublikowany 12 marca 2018 roku. Po jego publikacji organizacje posiadające certyfi kat OHSAS 18001 mają 3 lata na przejście na nową normę. Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.