OPIS : 

Szkolenie iso 45001:2018

Zapoznanie się a także usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych wymagań i struktury normy ISO 45001:2018. Przekazanie informacji na temat zmian, jakie wnosi norma ISO 45001:2018 w stosunku do normy OHSAS 18001 oraz czynności, które organizacja powinna podjąć, aby dostosować swój system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do nowych wytycznych. 

ZAKRES :

 1. Co to jest System Zarządzania BHP?
 2. Dlaczego System Zarządzania BHP jest ważny dla organizacji i jakie korzyści się z nim wiążą?
 3. Przedstawienie oraz omówienie struktury normy ISO 45001:2018 wraz z modelem PDCA (Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj)
 4. Przedstawienie podstawowych pojęć zastosowanych w normie ISO 45001:2018
 5. Kontekst organizacji w odniesieniu do Systemu Zarządzania BHP – jak określić/ zdefi niować kontekst organizacji
 6. Określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i interesariuszy (stron zainteresowanych)
 7. Określenie polityki BHP w kontekście wymagań normy
 8. Role, odpowiedzialności i uprawniania. Określenie udziału i zaangażowania pracowników
 9. Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania BHP – identyfi kacja zagrożeń i szans w odniesieniu do BHP
 10. Identyfi kacja wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności. Cele BHP i programy ich realizacji
 11. Określenie kompetencji pracowników w zakresie BHP
 12. Gotowość i reagowanie na wypadki. Analiza wypadków
 13. Przegląd dokumentacji systemowej. Dostosowanie jej do wymagań normy BHP ISO 45001:2018
 14. Wprowadzenie i przygotowanie do audytu
 15. Działania korygujące i zapobiegawcze. Analiza incydentów, niezgodności
 16. Przegląd zarządzania. Praktyczne kwestie
 17. Doskonalenie Systemu Zarządzania BHP, w powiązaniu z incydentami i zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
CZAS TRWANIA :Szkolenie dwudniowe
UCZESTNICY :Wszystkie osoby zaangażowane w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, nadzorowanie lub przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018.
INFORMACJE DODATKOWE :Standard ISO 45001:2018 został opublikowany 12 marca 2018 roku. Po jego publikacji organizacje posiadające certyfi kat OHSAS 18001 mają 3 lata na przejście na nową normę. Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Wymagania ISO 45001:2018 – szkolenie

Przestrzeganie zasad BHP jest wymagane w każdym zakładzie pracy, bez względu na jego wielkość czy branżę. Dodatkowo nowoczesne firmy powinny rozważyć wdrożenie aktualnych norm ISO 45001:2018 w przedsiębiorstwie, w celu skutecznego zarządzania w nim bezpieczeństwem i higieną pracy. Standard ten został opublikowany w 2018 r. i zastąpił dotychczasowe normy obowiązujące w zakresie BHP. Nasze szkolenie przybliży uczestnikom wszystkie wprowadzone zmiany i pozwoli wdrożyć skuteczne rozwiązania do przedsiębiorstwa.

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania ISO 45001:2018 mogą Państwo zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników. Przestrzeganie norm opracowanych przez specjalistów z dziedziny BHP to najlepszy sposób na uniknięcie groźnych wypadków w zakładzie produkcyjnym, a tym samym przestojów w produkcji i strat finansowych z tym związanych. Standard ten ma zastosowanie do ryzyk związanych z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy, które dzięki niemu znajdują się pod stałym nadzorem kadry przedsiębiorstwa. 

Jednak ISO 45001:2018 służy nie tylko eliminacji zagrożeń i tworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Wdrożenie międzynarodowego standardu w przedsiębiorstwie pozwoli Państwu też na zwiększenie swojej wiarygodności oraz konkurencyjności w branży. Jest to też dobry sposób na nawiązanie nowych kontaktów z potencjalnymi odbiorcami towarów i usług, zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Posiadanie odpowiedniego certyfikatu to bowiem jasny sygnał dla klientów, że firma jest wiarygodna i rzetelna. 

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z wymagań ISO 45001:2018! Program skierowany jest do wszystkich pracowników działających w obszarze BHP w Państwa przedsiębiorstwie. Kurs został opracowany przez ekspertów specjalizujących się w międzynarodowych zasadach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W jego trakcie kursanci poznają przydatne informacje, które wykorzystają w celu polepszenia systemu zarządzania BHP w firmie. Oferujemy najwyższą jakość usług oraz ceny dostosowane do budżetu klienta.