Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 / ONLINE /

 • Audyty systemu, procesu, wyrobu
 • 12-13 IV 2021
 • 1100 PLN / za osobę + VAT*

SupportQ Polska

Opis :

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do samodzielnego realizowania wewnętrznych audytów w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015. W trakcie szkolenia
przypomniane zostaną wymagania ISO 9001:2015, oraz przeprowadzone zostaną ćwiczenia, których celem jest utrwalenie zdobywanej podczas szkolenia wiedzy teoretycznej.

Zakres :
 1. Wprowadzenie.
 2. Wprowadzenie do norm serii ISO 9000.
 3. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 - przegląd.
 4. ISO 19011 założenia i wymagania dla procesu audytu
 5. ISO 19011 kwalifi kacje audytorów
 6. Identyfi kacja, opis i klasyfi kacja niezgodności.
 7. Audyt systemu jakości:
  • Kompetencje i cechy osobowe audytorów
  • Przygotowanie audytu, plan i lista pytań audytowych
  • Działania audytowe na miejscu
  • Ustalenia i wnioski z audytu
  • Raport z audytu
  • Działania poaudytowe
 8. Egzamin
Cena : 1100 zł / za osobę + VAT* warunki płatności Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
Czas trwania : Szkolenie dwudniowe
Uczestnicy : Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na audytorów wewnętrznych oraz dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015.
Kolejny termin : -
Informacje dodatkowe : Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Warunki płatności : Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonać na konto: Interdont Support Q Sp. z o.o., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice Bank Handlowy w Warszawie S.A. IBAN PLN:
41 1030 0019 0109 8503 0009 3528 z dopiskiem: data, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty po zrealizowanej usłudze szkoleniowej na podstawie otrzymanej faktury VAT.
* Wyżej wymienione ceny są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka VAT.