OPIS :
Celem cyklu szkoleń dla Audytorów Procesu według VDA 6.3 jest przekazanie uczestnikom wiedzy umożliwiającej identyfikację ryzyka, niezgodności oraz wskazywania potencjałów
w całym łańcuchu dostaw. Zawarte w szkoleniach ćwiczenia praktyczne oraz przykłady podawane przez trenera mają na celu przygotowanie przyszłych audytorów do samodzielnej pracy audytorskiej, zwłaszcza w zakresie poprawnej interpretacji wymagań oraz oceny audytu. Szkolenie ma na celu również przygotować osoby odpowiedzialne w organizacji za poszczególne procesy do audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych realizowanych np. przez Klienta. Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym, który daje możliwość weryfikacji umiejętności i predyspozycji danego uczestnika.

Audyt VDA 6.3 to skuteczne narzędzie do monitoringu procesów oraz analizy i usuwania błędów.

Co to jest VDA 6.3 i czy różni się od VDA 6.5?

Innowacyjne technologie, ustawiczny postęp techniczny, chęć sprostania presji konkurencyjnej oraz wymaganiom klientów w branży motoryzacyjnej stawiają przed systemami zarządzania coraz to nowe wyzwania. Kluczowego znaczenia nabiera zapewnienie w całym łańcuchu dostaw stabilnych procesów. Ważnym narzędziem ich analizy jest obecnie standard VDA 6.3 – Audit procesu, który zawiera katalog uniwersalnych pytań, które można dopasować zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych korporacji.

Podręcznik VDA 6.3 podaje również określone wymagania, jakie powinien spełniać audytor. Wśród nich znajduje się dobra znajomość narzędzi i metod jakościowych (m.in. FMEA, FTA, VDA-MLA, DoE, SPC, SWOT, PPA, 8D) oraz odpowiednich wymagań związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania jakością (np. ISO 9001, IATF 16949). Ponadto, aby przeprowadzić audyt zgodnie z tym standardem, należy odbyć szkolenie zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu.

Co to jest VDA 6.3? To nic innego jak specyfikacja wytycznych do przeprowadzania analiz i ocen działań zachodzących w przedsiębiorstwie. Audyt przeprowadzony na podstawie tego standardu pozwala na zoptymalizowanie procesów w łańcuchu dostaw. Celem jest sprawdzenie i potwierdzenie zgodności weryfikowanych działań obowiązującymi wymaganiami i wytycznymi.

Natomiast VDA 6.5 – Audit wyrobu to metoda pozwalająca na stwierdzenie zgodności produktu z obowiązującymi normami jakościowymi.

ZAKRES :Część I – Podstawy

 1. Systemy jakości, wdrożenie i korzyści z audytów procesu
 2. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia
 3. Podejście procesowe w odniesieniu do etapów audytu
 4. Planowanie i przeprowadzanie audytu procesu
 5. Analiza potencjału
 6. Ocena
 7. Zatwierdzenie raportu i zakończenie

Część II – Interpretacja katalogu pytań wraz z testem sprawdzającym

 1. Omówienie katalogu pytań dla:
  • P2 Zarządzanie projektem
  • P3 Planowanie rozwoju wyrobu i procesu
  • P4 Realizacja rozwoju wyrobu i procesu
  • P5 Zarządzanie dostawcami
 2. Omówienie katalogu pytań dla:
  • P6 Analiza procesu produkcji
  • P7 Zadowolenie klienta, serwis, działania posprzedażne
 3. Test sprawdzający

Szkolenie zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,
CZAS TRWANIA :3 dni część I – 1 dzień; część II – 2 dni
UCZESTNICY: Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3 rev2.
KOLEJNY TERMIN: Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Nasz specjalista ds. szkoleń przedstawi ofertę i możliwe terminy przeprowadzenia szkolenia.
INFORMACJE DODATKOWE :Program szkolenia może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.