OPIS:

Szkolenie przekazuje uczestnikom niezbędną wiedzę oraz umożliwia zdobycie nowych umiejętności dotyczących posługiwania się narzędziami z zakresu usprawniania procesów według metodyki Lean Six Sigma oraz cyklu doskonalenia DMAIC (Define – Definiuj, Measure – Mierz, Analyze – Analizuj, Improve – Poprawiaj, Control – Kontroluj) w projektach realizowanych przez każdego z uczestników. Wszyscy słuchacze, po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu, muszą wprowadzić rozwiązanie jednego rozpoznanego problemu w swoim przedsiębiorstwie w kompletnym cyklu DMAIC w oparciu o progi oszczędnościowe. Następnie wydawany jest certyfikat (ang. Certified Green Belt) który jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym zakończenie procesu certyfikacji a nie tylko potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu.
Trener prowadzący jest osobą uprawnioną do wydania certyfikatu Certified Green Belt oraz Certified Black Belt.

ZAKRES:

 1. Wprowadzenie Dlaczego firmy wprowadzają Six Sigma?
  • DMAIC – standardowe procesy
  • Certyfikacje Six Sigma
 2. Define – Faza Definiuj – Wstęp
  • Karta Projektu – Project Charter
  • SIPOC i mapa procesu
  • VOC, VOB i CTQ
 3. Measure – Faza Mierz – Wstęp
  • Zbieranie danych – rodzaje danych
  • Diagram Ishikawa oraz matryca C&E
  • Prezentacja tematów projektów
  • Podstawowe statystyki – wprowadzenie
  • Zbieranie danych: Podział danych wg grup
  • Zbieranie danych: definicje operacyjne
  • MSA – Analiza systemu pomiarowego
  • Podstawowe wykresy – Prezentacja danych (Box Plot, histogram, wykres punktowy)
  • Zdolność procesu – obliczanie zdolności krótko – i długoterminowej
 4. Analyze Faza – Analizuj – Wstęp i prezentacja projektów
  • Testowanie Hipotez (t-test)
  • Testowanie Hipotez (ANOVA)
  • Testowanie Hipotez (Chi-kwadrat)
  • Analiza Regresji
  • Analiza MultiVary – Wieluzmiennych
  • Status Projektów – przegląd
  • Tworzenie Eksperymentów – Design Of Experiments
 5. Improve Faza Poprawiaj – Wstęp
  • Koncepcja PUGH
  • Zarządzanie Ryzykiem – FMEA
  • Wdrażanie rozwiązań
 6. Control – Faza Kontroluj – Prezentacja statusu projektów
  • Zarządzanie Procesem i Kontrola Zmian – Plan Kontroli
  • Lean – Koncepcja Szczupłej Produkcji ( 7 rodzajów strat, 5S, Poka Yoke)
  • Standaryzacja i Dokumentowanie Zmian
  • Status Projektów – przegląd 8
  • Wykresy Kontrolne (wartości pojedynczych, średnich, danych dyskretnych)
  • Ocena uzyskanych korzyści
 7. Egzamin

Szkolenie zawiera:

 • Przeprowadzenie szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Wydanie certyfikatu,

CZAS TRWANIA:

6 dni

UCZESTNICY:

Minimalna liczba uczestników: 5 osób

KOLEJNY TERMIN:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail. Nasz specjalista ds. szkoleń przedstawi ofertę i możliwe terminy przeprowadzenia szkolenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej