6 października 2022
kodeks spółek handlowych

13 października 2022 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. prawo koncernowe. Wprowadzają one szereg istotnych zmian w zakresie prawa spółek handlowych oraz podmiotów powiązanych. Czego możemy się spodziewać ?

Nowe przepisy mają mieć na celu uregulowanie relacji prawno-prywatnych pomiędzy spółką dominującą oraz spółkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz rozszerzenie uprawnień i usprawnienie działania rady nadzorczej.

Kodeks spółek handlowych – główne założenia nowelizacji

  • przyznanie radzie nadzorczej możliwości samodzielnego wyboru i zatrudnienia zewnętrznego doradcy rady nadzorczej;
  • przyznanie radzie nadzorczej spółki dominującej prawa do nadzorowania spółek zależnych w zakresie realizacji interesu grupy spółek;
  • wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji (tzw. Business Judgement Rule), tj. możliwości wyłączenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji jej organów, które po fakcie okazały się błędne, o ile podejmowane były w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego i w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje;
  • wprowadzenie odpowiedzialności spółki dominującej za skutki wydania wiążącego polecania wykonanego następnie przez spółkę zależną. Odpowiedzialność ta ma mieć zastosowanie wobec, spółki zależnej, jej wierzycieli, a także wspólników lub akcjonariuszy;
  • wprowadzenie bezpośredniej odpowiedzialności spółki dominującej względem wspólników (akcjonariuszy) za obniżenie wartości udziałów albo akcji spółki. Odpowiedzialność miałaby mieć zastosowanie w przypadku, gdy spółka zależna zastosowała się do wiążących poleceń spółki dominującej;
  • udzielenie spółce dominującej dostępu do informacji o spółkach zależnych.

Nowelizacja wywołuje bardzo poważne zagrożenia i ryzyka (zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawej i karnej) dla spółek z o.o. i akcyjnych, ich wspólników oraz akcjonariuszy, a także członków zarządów i rad nadzorczych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu :

Obowiązki i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych  w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych 13 października 2022 r.