KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH KONTRAHENTÓW INTERDONT SUPPORT Q

 1. Interdont Support Q Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach przy ulicy Pukowca 15 (dalej zwany jako Interdont Support Q lub Administrator) jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przesyła informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 2. Administratorem danych jest Interdont Support Q Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Pukowca 15, NIP 627-001-50-03, REGON 8060674, KRS 0000109834; Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Dane osobowe zbierane przez Interdont Support Q Sp. z o.o. są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wykorzystywane w następujących celach:
  • wykonywania zawartych umów;
  • podejmowania działań związanych z zawarciem umowy;
  • wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.: utrzymywania kontaktów z kontrahentami; oferowania swoich usług i produktów; wykrywania nadużyć i zapobiegania im; zapewnienia bezpieczeństwa firmy; ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń; tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieuprawnione i traktowane jako poufne.
 5. Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania („privacy by default”).
 6. Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:
  • z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Interdont Support Q Sp. z o.o.);
  • ze źródeł ogólnodostępnych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
  • ze źródeł o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG, KRD itp.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 8. Interdont Support Q Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzana Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 9. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz innym odbiorcom takim jak:
  • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne
  • podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  • podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywające wierzytelności.
 10. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 11. Prawa te możne Użytkownik realizować poprzez kontakt mailowy z Administratorem info@supportqpolska.pl.
 12. Interdont Support Q Sp. z o.o. wskazuje kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@supportqpolska.pl, kontakt telefoniczny: 32 335-93-08.