KAWA JAKOŚCIOWA – audyty wewnętrzne, zewnętrzne, warstwowe

Szanowni Państwo,

Zgodnie z tradycją zapraszamy na spotkanie z cyklu – Kawa Jakościowa z Interdont Support Q.

Kawa Jakościowa to cykl spotkań przy kawie i poczęstunku dla osób związanych z branżą automotive i nie tylko. Podczas spotkań omawiane są aktualne oraz najbardziej nurtujące zagadnienia związane z działalnością przemysłu motoryzacyjnego.  Celem Kawy Jakościowej jest wymiana doświadczeń oraz omówienie bieżących trendów z branży.

Na najbliższym spotkaniu z cyklu Kawa Jakościowa z Interdont Support Q, zaplanowaliśmy dla Państwa 3 bloki tematyczne:

 • „Rozwój programów audytów w oparciu o wymagania IATF 16949:2016” – Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

Zgodnie z wymaganiami IATF 16949:2016 programy audytów wewnętrznych powinny być rozwijane, bez względu na to czy są to audyty wewnętrzne realizowane w ramach własnego systemu zarządzania jakością, czy są to audyty zewnętrzne realizowane u dostawców. Rozwój ma obowiązywać program wszystkich audytów zarówno audytów systemu, procesu czy wyrobu, a jeżeli w grę wchodzą inne rodzaje audytów, takich jak audyty warstwowe (LPA), czy audyty 5S to również i te. Rozwój programów audytów w pierwszej kolejności ma za zadanie doprowadzić do sytuacji, w której największą uwagę poświęca się na obszary, które z różnych powodów na taką uwagę zasługują. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem dla doskonalenia programów audytów jest racjonalne zarządzanie zasobami używanymi dla procesu audytów.

 1. Wymagania IATF wobec audytów
 2. Źródła danych do doskonalenia programów audytów
 3. Wykorzystanie analizy ryzyka do rozwoju programów audytów
 4. Rola audytorów w rozwoju procesu audytów
 5. Przykłady możliwych rozwiązań
 • „Identyfikacja i ocena kwalifikacji audytorów wewnętrznych wg IATF 16949:2016” – Rafał Hołubowicz Interdont Support Q Sp. z o.o.

W najnowszym wydaniu wytycznych dla przemysłu motoryzacyjnego jedną z istotnych zmian jest konieczność identyfikacji i oceny kwalifikacji audytorów wewnętrznych. Wymaganie to jest podyktowane koniecznością wprowadzenia procesu audytów na wyższy poziom, a bez odpowiednich kwalifikacji audytorskich nie jest to możliwe. Identyfikacja i ocena tychże kwalifikacji nie jest na pewno łatwą kwestią, zwłaszcza, że wpływ na to będą miały również specyficzne wymagania klientów, ale nie musi być wcale skomplikowaną operacją. Poprzez ten krótki wykład mamy nadzieję pokazać możliwe rozwiązania i przekonać, iż to nowe wymaganie IATF-u może mieć istotny wpływ na doskonalenie systemu zarządzania jakością organizacji.

 1. Wymagania IATF 16949:2016 wobec audytów i audytorów
 2. Wymagania klientów – przykładowe CSR-y
 3. Sposoby identyfikacji kwalifikacji i kompetencji
 4. Przykłady ocen kwalifikacji
 • „Ergonomia na stanowisku pracy” – Joanna i Tomasz Anwajler Fizjotaping

Na każdym stanowisku pracy, można nabawić się różnego rodzaju chorób tzw. narządu ruchu. Jedne z nich mogą być bardzo poważne inne trochę mniej, ale każda z nich ma wpływ na komfort pracy. Poprawna analiza stanowiska pracy daje możliwość oceny jak organizacja stanowiska pracy ma wpływ na efektywność pracowników, ich komfort, a także na mogące ich czekać schorzenia. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najczęściej popełniane błędy oraz sposoby na autoterapię na stanowisku pracy.

 1. Najważniejsze choroby i dysfunkcje narządu ruchu związane z charakterem wykonywanej pracy
 2. Analiza stanowiska pracy
 3. Profilaktyka dolegliwości bólowych oraz zmian przeciążeniowych w zależności od charakteru wykonywanej  pracy ( praca umysłowa, fizyczna)
 4. Autoterapia na stanowisku pracy
 5. Korzyści dla pracownika i pracodawcy wynikające z ergonomicznych warunków pracy

 

Koszt udziału w naszej Kawie Jakościowej wynosi 110 PLN netto/osobę.

Miejsce spotkania –  Oddzial Interdont Support Q we Wrocławiu, przy ul. Kwiatkowskiego 4.

Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem zapraszamy do zgłoszenia udziału pod mailem: szkolenia@supportqpolska.pl lub pod numerem telefonu 32 207 21 65 lub 660 576 251.

Rodzaje audytów

Ważnym elementem kontroli jednostek funkcjonujących zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym jest audyt. Teoria i praktyka zarządzania wykształciły wiele róznych rodzajów metod analityczno-diagnostycznych badania procesów zachodzących w organizacji. Najważniejsze z nich przedstawiono w poniższej tabeli.

Kryterium podziału Rodzaje audytu i charakterystyka
zakres czynności
 • wstępny – ogólne rozpoznanie stanu faktycznego w danej jednostce
 • zasadniczy – szczegółowa analiza sytuacji w organizacji
szczebel zarządzania
 • operacyjny – bieżąca ocena funkcjonowania podmiotu
 • strategiczny – diagnoza działania firmy w kontekście realizacji celów długookresowych
charakter
 • finansowy – ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie informacji rachunkowo-księgowych
 • techniczny – analiza procesów wytwórczych,
 • personalny – zbadanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim
 • jakościowy – identfikacja czy produkty i usługi spełniają normy ISO

W przedsiębiorstwach przeprowadzane są także audyty wewnętrzne, zewnętrzne i warstwowe.

Audyty wewnętrzne

W naukach o zarządzaniu utożsamiane są z:

 • koncepcją oceny sytuacji ekonomicznej organizacji,
 • działaniem profesjonalnym i obiektywnym,
 • metodą analizy posługującą się określonym zestawem instrumentów,
 • elementem systemu kontroli (nadzoru) jednostki.

Ten rodzaj monitoringu jest przeprowadzany przez wewnętrznych audytorów zatrudnionych w kontrolowanej organizacji

Audyty zewnętrzne

W przypadku audytu zewnętrznego jest on wykonywany przez wyspecjalizowane podmioty działające w otoczeniu badanego przedsiębiorstwa. Oceny i informacje pokontrolne niezależnej instytucji pozwalają wszystkim interesariuszom organizacji (np. udziałowcom, potencjalnym inwestorom, organom publicznym, społeczeństwu) na uzyskanie wiarygodnej informacji o jej sytuacji.

Audyty warstwowe

Istotą audytu warstwowego jest zbadanie, czy procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie odpowiadają określonym standardom. Ta metoda umożliwia identyfikację obszarów spełniających założenia oraz wymagających poprawy. Ocena może zostać wykonana przez wewnętrznych i zewnętrznych audytorów.