CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie jednej z najważniejszych metod ukierunkowanych na zapobieganie błędom i analizę ryzyka. FMEA jest metodą służącą do systematycznego wyłapywania możliwych problemów, przewidywania ich ewentualnych skutków, oceny związanego z nimi ryzyka i racjonalnego zapobiegania występującym problemom. Szkolenie oparte jest w dużym stopniu na metodyce analizy FMEA rekomendowanej przez SAE (Society of Automotive Engineers) oraz uwzględnia elementy podejścia używanego w branży automotive.

Zakres szkolenia obejmuje m.in.:

 • Cel i genezę powstania FMEA
 • Korzyści i obszary zastosowania
 • Rodzaje FMEA, m.in.:
  • Systemu
  • Wyrobu
  • Procesu
  • Logistyczne
 • Przebieg analizy FMEA
 • Stosowane formularze
 • Tablice ocen i ocena ryzyka
 • Jak skutecznie wprowadzić FMEA w organizacji?
  • Rola przywództwa
  • FMEA jako projekt
  • Rola i obowiązki lidera, moderatora i zespołu projektowego
 • Warsztaty i ćwiczenia
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób i organizacji, które planują wdrożenie lub są na etapie wdrożenia metody FMEA. Szkolenie może być również wykorzystane jako zapoznanie się z samą metodą dla osób nie związanych z branżą automotive. Adresatem będą zatem specjaliści, inżynierowie, liderzy oraz kierownicy wszystkich obszarów, w których zastosowanie metody FMEA dostarczy organizacji i jej klientom wartość i korzyści.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją i będą potrafili stosować metodę FMEA w swoich organizacjach. Umiejętność zarządzania ryzykiem w oparciu o przewidywanie błędów, ich możliwych skutków i następstw wpłynie korzystnie na wyniki organizacji. Pozwoli też zmienić kulturę z „reakcyjnej”, na kulturę „zapobiegania” oraz zwiększy zaangażowanie i odpowiedzialność w organizacji.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z klientem.