OPIS

Badania nieniszczące, Radiograficzne RT1 + RT2  – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem

Kurs certyfikujący jest przeprowadzany przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9712.

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Kurs przygotowuje do nabycia wiedzy na temat podstaw fizycznych badań RT, sprzętu, sposobu i procedury ich wykonania i z zakresu przepisów związanych oraz do nabycia umiejętności praktycznego wykonywania badań RT.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

 1. Wprowadzenie do terminologii, zadań i historii badań nieniszczących
 2. Podstawy fizyczne badań radiograficznych i skojarzona wiedza
 3. Własności promieniowania X i γ
 4. Wytwarzanie promieniowania X
 5. Pochodzenie promieniowania γ
 6. Wzajemne oddziaływanie promieniowania z materią
 7. Własności systemów filmowych i okładek wzmacniających
 8. Geometria ekspozycji radiograficznej
 9. Wiedza o wyrobie i możliwości metody badania radiograficznego i jej pochodne techniki
 10. Typowe niezgodności spawalnicze
 11. Typowe wady w odlewach
 12. Wpływ na wykrywalność
 13. Wyposażenie do badań radiograficznych
 14. Budowa i użytkowanie lamp rentgenowskich
 15. Budowa i użytkowanie źródeł promieniowania γ
 16. Dane niezbędne do rozpoczęcia badania radiograficznego
 17. Badanie radiograficzne
 18. Proces wywoływania
 19. Badanie radiograficzne złączy spawanych
 20. Badanie odlewów zgodnie
 21. Techniki specjalne
 22. Wskaźniki jakości obrazu
 23. Opracowywanie instrukcji NDT dla badania radiograficznego złączy spawanych i odlewów
 24. Ewaluacja i dokumentowanie
 25. Podstawy ewaluacji
 26. Ewaluacja w radiografii
 27. Protokół badania
 28. Ocena – klasyfikacja niezgodności
 29. Aspekty jakości – kwalifikacje personelu
 30. Wykrywanie – alternatywne do filmu wykrywacze
 31. Zasady ochrony radiologicznej
 32. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/EU dotycząca urządzeń ciśnieniowych
 33. Szkolenie praktyczne:
 34. Egzamin końcowy (teoretyczny + praktyczny)
DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

Pracownicy kontroli jakości oraz nadzoru spawalniczego.

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa wiedzę na temat wykonania i interpretacji badań, potrafi wykryć wady wewnętrzne takie  jak: pęknięcia, porowatości, jamy skurczowe oraz wtrącenia obcych materiałów.

Może stosować badania w procesie produkcji, jak i podczas eksploatacji, w przemyśle motoryzacyjnym, petrochemicznych i wielu innych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabywa kompetencje społeczne, które decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Po zdanym egzaminie i spełnieniu wymagań z normy ISO 9712 uczestnik otrzymuje certyfikat kompetencji personelu NDT. Szkolenie pozwala  podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

15 dni kursu + 1 dzień Egzaminu

INFORMACJE DODATKOWE

Ze względu na wymagania sprzętowe kurs badań Radiograficznych (zajęcia oraz egzamin) będą się odbywać w jednostce certyfikującej, akredytowanej przez PCA.