Info

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania energią opartego o wymagania normy ISO 50001:2018.

 • Zawartość
  • Zasady funkcjonowania SZE według normy ISO 50001:2018
  • Terminologia i wymagania ISO 50001:2018
  • Dokumentacja wymagana normą ISO 50001:2018
  • Kompetencje audytorskie
  • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Sporządzanie raportu z audytu
 • Dla kogo

  Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych systemu zarządzania energią, pełnomocników ds. SZE, przedstawicieli najwyższego kierownictwa. Także osób chcących uzupełnić swoje kompetencje o wiedzę z zakresu audytowania wymagań ISO 50001:2018

 • Rekomendowany czas trwania

  2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

 • Korzyści

  Zdobyta podczas szkolenia wiedza daje szansę uczestnikom dokładnie zrozumieć wymagania normy w odniesieniu do systemów zarządzania energią. Przekazane podczas szkolenia informacje pozwolą uczestnikom w przyszłości realizować proces audytów w sposób skuteczny i efektywny.

 • Uwagi dodatkowe

  Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy w postaci testu pisemnego.

  Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem.