17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

VDA Audit Procesu – Produkcja seryjna i usługi

Posługując się zaleceniami zawartymi w VDA 6.3, można przeprowadzić skuteczny i precyzyjny audyt procesu i wyrobu. To narzędzie uniwersalne, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa na całym świecie, również przez największe korporacje działające w skali międzynarodowej, pozwalające na usprawnienie organizacji produkcji. Wykonanie analizy za pomocą wytycznych znajdujących się w omawianym katalogu pozwala na całościową i dokładną ocenę kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych.

Co zawiera VDA 6.3

Standard ten obejmuje rozbudowany zestaw zagadnień i kryteriów, którymi audytorzy powinni posługiwać się w swojej pracy. Jest on przeznaczony do przeprowadzania audytu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Poza katalogiem zaleceń i wytycznych, które należy brać pod uwagę podczas analizy, VDA 6.3 opisuje także wymagania dotyczące osoby samego audytora. Na podstawie zawartych informacji można stwierdzić, czy dany specjalista dysponuje niezbędnymi kompetencjami, aby móc rzetelnie i obiektywnie ocenić działalność produkcyjną firmy.

Kierując się wytycznymi zawartymi w tym standardzie, osoba podejmująca się audytu na jego bazie powinna spełniać następujące warunki:

  • obycie z technikami i metodami jakościowymi,

  • umiejętność analizy potrzeb klienta,

  • wiedza na temat systemów zarządzania jakością,

  • kompetencje w zakresie powstawania wyrobów i przebiegu procesów produkcyjnych,

  • potwierdzony zaliczonym egzaminem kurs VDA 6.3,

  • minimum trzyletni staż w zawodzie audytora, w tym roczny na obszarze zarządzania jakością.

Co ważne, jeżeli audyt ma dotyczyć dostawców, doświadczenie audytora musi wynosić co najmniej 5 lat i obejmować dwuletnią pracę w zakresie zarządzania jakością.

Innym elementem poruszanym w omawianym standardzie jest kwestia przygotowania do audytu. O czym pamiętać przed jego wykonaniem? Jakie działania poprzedzające podjąć, żeby móc liczyć na obiektywne i wiarygodne wyniki pracy audytora? Również na to pytanie da się znaleźć odpowiedzi w VDA 6.3. Ponieważ jest to standard o uniwersalnym zastosowaniu, można go wykorzystać do przeprowadzenia efektywnego audytu w przedsiębiorstwach produkcyjnych wszelkiego rodzaju. Z powodzeniem sięgają po niego małe, średnie i duże firmy z najróżniejszych sektorów przemysłu, które zdają sobie sprawę z korzyści, jakie można dzięki niemu osiągnąć.

Korzyści z VDA 6.3

Wykonanie audytu zgodnie z wytycznymi zawartymi w VDA 6.3 pozwala na optymalizację produkcji. Na jego podstawie można znaleźć słabe ogniwa procesów wytwórczych, a co za tym idzie, skutecznie je usunąć. Jednocześnie da się wychwycić silne strony działalności i tym samym jeszcze bardziej je wzmocnić. Wszystko to przekłada się na maksymalizację wydajności działania zakładu produkcyjnego i w związku z tym automatycznie na wzrost efektywności jego funkcjonowania, a więc i zysków.

Z uwagi na korzyści, jakie dany podmiot może osiągnąć poprzez wdrożenie audytu na podstawie instrukcji tworzących VDA 6.3, warto wykonywać go regularnie. W ten sposób można precyzyjnie kontrolować zgodność przebiegu i organizacji procesów produkcyjnych ze wstępnymi założeniami i celami przedsiębiorstwa. Tym samym standard staje się efektywnym narzędziem optymalizacyjnym, które usprawnia działalność firm wytwórczych.

Standard ten dokładnie określa, w jaki sposób odbywa się audyt. Pierwszym krokiem jest ustalenie daty wraz z przebiegiem procesu podlegającego analizie. Po przeprowadzeniu działań audytorskich, na które składa się wywiad z osobami odpowiedzialnymi za oceniane aspekty procedur produkcyjnych, należy sporządzić raport. Standard ściśle definiuje jego zawartość, a także zawiera gotowe do uzupełnienia szablony ułatwiające jego stworzenie. Następnie należy zamknąć audyt, po czym przygotować katalog działań, na których potrzebę wdrożenia wskazują wyniki wykonanej analizy.

Zarówno kryteria, jakie powinien uwzględniać podczas oceny audytor, jak i treść pytań zadawanych osobom odpowiedzialnym za badane procesy są precyzyjnie określone w VDA 6.3. Standard zawiera również informacje na temat metod oceny uzyskanych informacji.

« Wróć do listy